In een recente vergadering heeft het bestuur het besluit genomen tot het opstellen van een algemeen beleidsplan, een toekomstvisie, dat in ieder geval in de komende 4 á 5 jaren als "rode draad" moet gaan fungeren voor de aan te houden koers door club en bestuur.

20150401 Kick off beleidspanproject


Algemeen beleidplan

De vereniging beschikt o.a. over statuten, een formeel beschreven organisatiestructuur, een voetbaltechnisch beleidsplan én huishoudelijke reglementen. Deze zijn overigens voor eenieder te raadplegen op de verenigingssite (rubriek “Downloads”).
Op de statuten na (zeg maar de “grondwet” van de club) zijn deze echter niet meer geheel up to date en beschikt de vereniging tot op heden ten dage ook niet over een algemeen beleidsplan.
Daarom dit bestuursbesluit.
In het te formuleren beleidstuk zullen - met als referentie de statuten - o.a. visie, missie, wat zijn wij voor een club en waar staan we voor, toekomstige plannen, prioriteiten enz. formeel worden vastgelegd. Bij dit proces zullen ook - en eigenlijk met name - de leden nauw worden betrokken. De leden zijn en vormen immers de vereniging!
 
Ondersteuning
 
Om een en ander binnen een redelijke termijn en op een effectieve wijze te realiseren heeft het bestuur advies en ondersteuning gezocht bij de KNVB. Onlangs heeft al een eerste bijeenkomst met enkele KNVB- specialisten en adviseurs op dat gebied , te weten de heren Alex Snoeren en Har Perebooms, plaatsgevonden. Zij gaan het project begeleiden. Voor deze “kick off meeting” waren naast bestuursleden ook enkele leden uit diverse geledingen van de club uitgenodigd. Vooraf aan de bijeenkomst was aan de genodigden gevraagd ter voorbereiding een tweetal videofilmpjes te bekijken.
 
"Back to Basics 1 [ klik hier ] en Back to Basics 2 [ klik hier ].
 
De KNVB- adviseurs hebben geïnspireerd door de boodschap daarvan in interactie met de aanwezigen geschetst en bepaald hoe het project op te pakken om tot een daadwerkelijke start en (hopelijk) t.z.t. het gewenste resultaat te komen. Naar aanleiding hiervan is besloten om een projectgroep “Beleid” samen te stellen bestaande uit leden vanuit diverse geledingen van de club ten behoeve van een brede inbreng én draagkracht.
 
Spiegelbijeenkomst
 
Het eerste wat opgepakt wordt is het op korte termijn organiseren van een zogenaamde “Spiegelbijeenkomst”, ook wel “Droombijeenkomst” genoemd. Hiervoor zullen leden uit de diverse geledingen van de club – dwarsdoorsnede - worden uitgenodigd. Tijdens deze spiegelbijeenkomst wordt getracht het DNA van de vereniging te achterhalen. Er komen dan zaken en vragen aan bod, zoals “wat voor club willen we zijn, wat verandert nooit (bijv. de clubkleuren), wat doen we al goed (sterktes), wat kan beter (kansen, bedreigingen en valkuilen), normen en waardes die we koesteren” en meer van dergelijke kernwaarden.
Met de uitkomsten van deze bijeenkomst gaat de projectgroep dan aan de slag en zal dan als eerstvolgende stap een plan van aanpak gaan uitwerken.
 
Communicatie en informatie
Onder andere via de website zullen de leden regelmatig over de voortgang geïnformeerd worden.
Het bestuur rekent op medewerking en bijdrage van de leden wanneer dit gevraagd wordt in het kader van dit project! Het is immers in eenieders belang!
 
Eerste foto: staande Har Perebooms en zittend met geruit hemd Alex Snoeren, adviseurs namens KNVB. (Foto:LenG)
 
Nieuwsbericht: LenG
Naar boven